Eesmärgid

Kolme mere riigid jagavad ühiseid eesmärke – majanduskasv, julgeolek ning ühtsem ja tugevam Euroopa. Selle saavuta-miseks edendatakse koostööd energia-, transpordi- ja digisektorite taristu arendamiseks. 

Kolme mere algatuse eesmärgid on:


  1. Majanduskasv. Kogu algatus soovib suurendada piirkonna majanduskasvu ja elanikkonna heaolu. Aktiivsem kaubavahetus ja teenuste osutamine regiooni sees ja naaberriikidega loob selleks võimalused ning tõstab maailma mastaabis kogu Euroopa konkurentsivõimet.
  2. Investorite suurem huvi. Kolme mere riigid paistavad Euroopa Liidu taustal juba aastaid silma keskmisest kõrgema majanduskasvuga ning pakuvad investoritele seeläbi potentsiaalselt keskmisest kõrgemat tootlust. Riikide ühine algatus ja poliitiline pühendumine kasvatab piirkonna atraktiivsust rahvusvahelisel finantsturul.
  3. Energiajulgeolek. Energiast on lisaks majandusküsimusele saanud ka strateegiline- ja julgeolekuküsimus. Ühtne ja toimiv energiaturg ning vabadus valida erinevate tarnijate vahel suurendab avatud konkurentsi, tagab regiooni parema varustatuse ning suurendab energiajulgeolekut.
  4. Geopoliitika. Euroopa, sh Kolme mere regiooni tugev ja ühtlane majanduslik areng aitab paremini kaitsta oma geopoliitilisi huve ning seista omakorda vastu huvidele, mis ei kattu regiooni omadega.
  5. Tark ühilduvus. Uute investeeringute tegemisel on plaan kasutada selle regiooni potentsiaali ja kogemust digilahenduste juurutamisel. See ei tähenda mitte üksnes eraldi digitaristu arendamist, vaid ka nutikate ja tänapäevaste lahenduste loomist andmevahetuse ja tõhusama info kasutamise osas.
  6. Kliimaeesmärkide saavutamine. Efektiivsele ja piisavale taristule tuginev ühtne turg aitab liikuda madalama süsinikuemissiooni suunas ning saavutada süsinikuneutraalsust.

Kolme mere riikide ja partnerite koostöö tulemusena on Euroopa ühtsem, tugevam ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisem.

Loe lisaks

Tutvu Kolme mere sündimislooga.